Menu

Aktualni razpisi in subvencije - 1. del

Za vas smo pripravili aktualne razpise in subvencije. Vabimo vas k ogledu (seznam 1/2). 

Naziv razpisa Izvajalec razpisa Ciljna skupina Vrsta sredstev Datum objave Prijavni rok Tema razpisa Razpisana sredstva Višina sofinanciranja Najvišji znesek sofinanciranja Opombe Predmet oz. namen razpisa Povezava do razpisa
EUREKA 2019-2023 CMEPIUS Vsi Nepovratna Še ni objave 21.3.2019 Pilotni projekti na področju izobraževanja in usposabljanja 4.000.000,00 Še ni določeno Še ni določeno Predvidena objava v maju 2019 Omogočiti polnopravno vključevanje slovenskih podjetij v mednarodni program EUREKA in spodbujanje udeležbe slovenskih podjetij na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, skladno s cilji Operativnega programa 2014-2020 in prednostnimi področji iz S4. /
Spodbude za zagon podjetij P2 v letih 2019 - 2021 CMEPIUS Vsi Nepovratna Še ni objave 4.4.2019 Ukrepi na področju športa 2.160.000,00 100,00% 45.000,00 Predvidena objava v marcu 2019 Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Povezava
Izvedba podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v RS 2020-2022 COSME Programme Gospodarstvo Nepovratna Še ni objave 4.4.2019 Gospodarstvo 10.130.000,00 100,00% Še ni določeno Predvidena objava v juniju 2019 Izvajanje brezplačnih storitev za ciljne skupine s strani subjektov inovativnega okolja (SIO), ki bodo preko podpore MGRT oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij. /
Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij 2019 - 2020 Health Programme Vsi Nepovratna 8.1.2019 10.4.2019 Zdravje 2.100.000,00 Še ni določeno Še ni določeno Predvidena objava v juniju 2019 Izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in spodbujanje prehoda v (S)Industrijo 4.0. /
Posojilni sklad NALOŽBE 1 Rights, Equality and Citizenship Programme Vsi Nepovratna 15.1.2019 11.4.2019 Sociala 77.500.000,00 De minimis pomoč 10.000.000,00 Lastna udeležba mora biti vsaj 15% vrednosti naložbe. Izvedba naložbenih projektov v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva. /
Posojilni sklad MSP6 Rights, Equality and Citizenship Programme Vsi Nepovratna 15.1.2019 11.4.2019 Sociala 50.000.000,00 De minimis pomoč 5.000.000,00 Lastna udeležba mora biti vsaj 15% vrednosti naložbe. Izvedba naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in
za zaposlovanje neposredno ustvarjeno z naložbo v opredmetena in
neopredmetena sredstva. 
/
Posojilni sklad MSP7 MKGP Gospodarstvo Nepovratna 21.12.2018 12.4.2019 Kmetijstvo 150.000.000,00 De minimis pomoč 5.000.000,00 Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita. Ugodno financiranje MSP (obratna sredstva).  /
Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih 2018-2020 MKGP Gospodarstvo Nepovratna 21.12.2018 12.4.2019 Kmetijstvo 3.180.924,36 De minimis pomoč 25.000,00 Višina sofinanciranja je 100 %. Spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v socialnih podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin in okrepiti znanje mentorjev na področju socialnega podjetništva preko izobraževanj oziroma usposabljanj (»train the trainer«). Povezava
Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo 2019 Justice Programme Vsi Nepovratna 15.1.2019 16.4.2019 Sociala 8.000.000,00 De minimis pomoč Še ni določeno Predvidena objava v februarju 2019 Obnova obstoječih turističnih in gostinskih objektov, ki poslujejo vsaj 1
leto, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje porabe energije in snovi. 
/
Javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih P2R v letu 2020 - 2021 MKGP Gospodarstvo Nepovratna 28.12.2018 19.4.2019 Kmetijstvo 2.500.000,00 100,00% 40.000,00 Predvidena objava v septembru 2019 Spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih
(Pokolpje, HRT) z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih, izboljšati poslovanje, razvojne potenciale (znižati stopnjo umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja) in konkurenčnost. Zasleduje se tudi uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. 
/
Javni razpis Energetska obnova degradiranih
turističnih objektov – MSP 2019
MKGP Gospodarstvo Nepovratna 28.12.2018 23.4.2019 Lesarstvo 4.000.000,00 Še ni določeno Še ni določeno Predvidena objava v marcu 2019 Obnova trenutno nedelujočih, nefunkcionalnih in degradiranih turističnih objektov s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.  
Sofinanciranje občinskih investicij po 21. in 23. členu ZFO -1 v letu 2019 –nepovratna sredstva  MKGP Gospodarstvo Nepovratna 28.12.2018 24.4.2019 Kmetijstvo 35.500.000,00 100,00% Določen po 23. členu   sofinanciranje občinskih investicij Povezava
Javni poziv NPO PONI 2019 Rights, Equality and Citizenship Programme Vsi Nepovratna 31.1.2019 24.4.2019 Sociala 7.947.143,03 100,00% Ni določeno   sofinanciranje izvajanja ukrepov za krepitev podjetniške kulture v posamezni regiji, realizacija podjetniških idej in novih programov ter ustvarjanje novih delovnih mest /
Javni poziv NPO EPI 2019 MOVIT Vsi Nepovratna 6.7.1905 30.4.2019 Ukrepi na področju mladih 51.908.403,99 100,00% Ni omejitve Minimalno sofinanciranje 300.000,00, odločitve o podpori se izdajajo skozi leto Sofinancirati ureditev, dograditev ali razširitev ekonomsko – poslovne
infrastrukture (EPI), inkubatorjev ali ekonomsko - poslovnih con.
/
Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z veliko brezposelnostjo v RS 2019 (BP2) Rights, Equality and Citizenship Programme Vsi Nepovratna 15.1.2019 14.5.2019 Sociala 4.300.000,00 / Ni določeno Predvidena objava novembra 2019. Spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih
območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih.
/
Sofinanciranje občinskih investicij po 21. in 23. členu ZFO -1 v letu 2019 –povratna sredstva SPIRIT MSP Nepovratna 9.12.2016 15.5.2019 Študija izvedljivosti projekta 35.500.000,00 100,00% Določen po 23. členu   sofinanciranje občinskih investicij Povezava
Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 Justice Programme Vsi Nepovratna 15.1.2019 15.5.2019 Sociala 5.554.701,04 Opredeli prijavitelj 500.000,00   Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa. Povezava
Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0 2019-2020 Rights, Equality and Citizenship Programme Vsi Nepovratna 31.1.2019 16.5.2019 Sociala 10.500.000,00 Ni podatka Ni določeno Predvidena objava aprila 2019 Spodbujati uvajanje ali povečanje proizvodnje polproizvodov z namenom zapolnjevanja manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi. /
Kocles 3.0 - 2019 Justice Programme Vsi Nepovratna 21.2.2019 28.5.2019 Sociala 600.000,00 Ni podatka Ni določeno Predvidena objava februar 2019 Razvoj kadrov v lesni industriji s poudarkom na trženju in digitalizaciji. /
Posojilni sklad LES1 MKGP Gospodarstvo Nepovratna 1.2.2019 29.5.2019 Kmetijstvo 20.000.000,00 Opredeli prijavitelj 5.000.000,00 Lastna udeležba najmanj 15%  vrednosti investicije. Izvedba naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena
sredstva. 
/
Integralni turistični produkti 2019 MKGP Gospodarstvo Nepovratna 1.2.2019 29.5.2019 Kmetijstvo 2.000.000,00 Opredeli prijavitelj Ni določeno Objava bo pod pogojem, če bo na razpolago zadostna višina sredstev.  spodbuditi podjetja k bolj inovativnem pristopu pri oblikovanju svojih
produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji
/
Spodbude za MSP-je v turizmu 2020- 2023 Justice Programme Vsi Nepovratna 31.1.2019 13.6.2019 Sociala 8.000.000,00 Opredeli prijavitelj Ni določeno Predvidena objava junija 2019 Spodbuditi MSP-je na področju turizma k razvoju oz. preoblikovanju turističnih proizvodov in načina poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi), izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trgu. /
Dvig kompetenc in promocija vodilnih turističnih destinacij 2020-2021 Rights, Equality and Citizenship Programme Vsi Nepovratna 31.1.2019 13.6.2019 Sociala 3.800.000,00 Opredeli prijavitelj Ni določeno Predvidena objava junija 2019 Omogočiti pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah z
aktivnostmi usposabljanja relevantnih deležnikov in dviga kompetenc za dosego večje konkurenčnosti. Z javnim razpisom se želi doseči tudi višja promocijska učinkovitost vodilnih destinacij.
/
Spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve 2019-2020 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Vsi Nepovratna 20.12.2015 18.6.2019 Čezmejni projekti 50.000,00 Opredeli prijavitelj Ni določeno Predvidena objava marec 2019 Spodbuditi deležnike, ki opravljajo turistično dejavnost (nastanitvene zmogljivosti) k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih. /
Posojilni sklad TURIZEM1 Rights, Equality and Citizenship Programme Vsi Nepovratna 31.1.2019 20.6.2019 Sociala 160.000,00 Opredeli prijavitelj 20.000.000,00 Lastna udeležba 15% vrednosti investicije Izvedba naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena
sredstva. 
/
Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih 2019-2022 Rights, Equality and Citizenship Programme Vsi Nepovratna 31.1.2019 20.6.2019 Sociala 9.450.000,00 Opredeli prijavitelj 30.000,00 / Podpora podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih. Povezava na strategijo pametne specializacije in na strategijo digitalizacije v smeri do dobavitelja oz. končnega uporabnika.  /
Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023« Justice Programme Vsi Nepovratna 31.1.2019 27.6.2019 Sociala 6.400.000,00 Opredeli prijavitelj 13.137,06 / Sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji. /
Partnerstva 2020-2022 Nadzorna komisija programa Interreg SE Vsi Nepovratna 6.7.1905 5.7.2019 Čezmejni projekti 2.800.000,00 Opredeli prijavitelj Ni določeno Predvidena objava junija 2019 Spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje
velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza na tuje trge.
/
Poslovni klubi 2019 Evropa za državljane Vsi Nepovratna 6.7.1905 1.9.2019 Civilna družba 350.000,00 Opredeli prijavitelj Ni določeno Predvidena objava februar 2019 Podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri
izvajanju aktivnosti internacionalizacije.
/
Celovita podpora ukrepom digitalne transformacije v podjetjih 2019-2022 Evropa za državljane Občine Nepovratna 6.7.1905 1.9.2019 Civilna družba 10.000.000,00 Opredeli prijavitelj Ni določeno Predvidena objava marec 2019 Spodbuditi podjetja k celoviti digitalni transformaciji poslovnih
procesov/produktov/storitev s postopno integracijo v vse faze poslovnega procesa.
/
Razvoj in implementacija upravljavskih kompetenc za digitalno transformacijo podjetij 2019-2022 Evropa za državljane Vsi Nepovratna 6.7.1905 1.9.2019 Civilna družba 2.000.000,00 Opredeli prijavitelj Ni določeno Predvidena objava v marcu 2019 Dvig organizacijskih, digitalnih in upravljavskih kompetenc. /
Krepitev blagovnih znamk SPIRIT MSP Nepovratna 4.8.2018 12.9.2019 RRI projekti 4.900.000,00 Opredeli prijavitelj Ni določeno Predvidena objava junija 2019 Spodbuditi podjetja k dvigu na globalni verigi vrednosti oz. k proizvodnji končnih produktov, spodbuditi podjetja za prehod na tretje trge. /
Posojilni sklad MSP8 MGRT Gospodarstvo Nepovratna 1.2.2019 12.9.2019 Tržni RRI projekti 50.000.000,00 De minimis pomoč 5.000.000,00   Kritje celotnih stroškov opravljanja dejavnosti.  /
Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini MGRT Gospodarstvo Nepovratna 30.6.2017 24.9.2019 RRI projekti 1.000.000,00 60,00% 3.000,00 Skrajni rok za oddajo 31.3.2023 Namen vavčerja je spodbuditi MSP k udeležbi na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.  Povezava
Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino MGRT MSP Nepovratna 30.6.2017 24.9.2019 RRI projekti 3.000.000,00 60,00% 5.000,00 Minimalna subvencija 500 EUR Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji).  Povezava
Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih SPIRIT Gospodarstvo Nepovratna 7.9.2018 1.10.2019 Sofinaciranje elektronskega poslovanja za podjetja 500.000,00 60,00% 3.000,00 Minimalna subvecija 500 EUR Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini. Povezava
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov Eko sklad Občine Nepovratna 22.12.2017 30.11.2019 Energetika 1.000.000,00 60,00% 5.000,00 Minimalna subvecija 1000 EUR Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.   Povezava
Vavčer za certifikate kakovosti Javna agencija za raziskovalno dejavnost Javni sektor Nepovratna 30.11.2018 30.11.2019 RRI projekti 1.500.000,00 60,00% 9.999,99 Minimalna subvecija 1000 EUR Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij. povezava
Vavčer za zaščito intelektualne lastnine ZZRS Gospodarstvo Nepovratna 12.2.2019 29.12.2019 Subvencije za zaposlitve 1.500.000,00 60,00% 9.999,99 Minimalna subvecija 1000 EUR Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca.  Povezava
P7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD MSP Nepovratna 10.7.1905 31.3.2023 Vavčer za predstavitve podjetja na sejmih 8.760.000,00 Opredeli prijavitelj Ni določeno Maribor z okolico v višini 4.220.000 EUR Pokolpje v višini 2.590.000 EUR Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR   Povezava
Produktivne naložbe v okoljsko akvakulture SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD MSP Nepovratna 10.7.1905 31.3.2023 Vavčer za udeležbo  v gospodarskih delegacijah v tujini 2.122.142,00 50,00% 2.000.000,00 / Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Povezava
Produktivne naložbe v klasično akvakulturo SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD MSP Nepovratna 10.7.1905 31.3.2023 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih 3.928.770,00 50,00% 2.500.000,00 Najnižja podpora 3.500,00 EUR Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Povezava
Produktivne naložbe v klasično akvakulturo SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD MSP Nepovratna 10.7.1905 31.3.2023 Vavčer za tržne raziskave tujih trgov 2.781.855,00 50,00% 2.500.000,00 Najnižja podpora 3.500,00 EUR Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Povezava
Javno povabilo za subvencije za zaposlitev mladih SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD MSP Nepovratna 10.7.1905 31.3.2023 Vavčer za pridobitev certifikatov 1.187.000,00 100,00% 5.000,00   Subvencija 5.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let, ki so se usposabljali v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje. Povezava
11. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD MSP Nepovratna 10.7.1905 31.3.2023 Vavčer za zaščito intelektualne lastnine 6.600.000,00 Ni podatka Ni podatka   1.   Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi). Predmet podpore so naslednje vrste naložb iz prvega odstavka 5. člena Uredbe:
-      nakup in postavitev mrež proti toči,
-      nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
-      ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
-      ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba. 
Povezava
5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 SID banka d.d. Gospodarstvo Povratna Ni podatka 31.12.2025 Financiranje investicij 15.000.000,00 Ni podatka Ni podatka   Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.  Povezava
10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 SID banka d.d. MSP Povratna Ni podatka 31.12.2025 Spodbujanje poslovanja 8.100.000,00 Ni podatka Ni podatka / Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 5. člena Uredbe, ki so podrobneje opredeljene v 1. točki 2. poglavja tega javnega razpisa. Povezava
2. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam MGRT Občine Nepovratna 1.2.2019 / Sofinanciranje občinskih investicij 3.000.000,00 Ni podatka 45.000,00 Lastna udeležba Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP). Ker do dneva objave tega javnega razpisa Republika Slovenija ni prejela sklepa o odobritvi sheme državne pomoči s strani Evropske Komisije, se v skladu z 52. členom prehodnih določb Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 71/18) podpora po tem javnem razpisu ne dodeli za pilotne projekte in projekte EIP, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo.  Povezava
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018 MGRT Občine Povratna 1.2.2019 / Sofinanciranje občinskih investicij 7.000.000,00 Ni podatka Ni podatka / Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega leasa pred industrijsko predelvao lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.  Povezava
Javni poziv 65SUB-LSKI18 nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture SPIRIT MSP Nepovratna 16.11.2018 15.5.2019
5.9.2019
Sofinanciranje nastopov na mednarodnih sejmih 3.500.000,00 80% - 90% Ni podatka / Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za naložbe občin v izgradnjo kolesarske infrastrukture. Naložbe bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, izboljšanju kakovosti zraka v mestih, boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti. Povezava

 

Kje vam JHP d.o.o. lahko pomaga pri pripravi vloge
Ekipa strokovnjakov JHP d.o.o. vam nudi celovito pomoč pri pripravi celotne dokumentacije in izvedbe celotne prijave operacije. Prijave za operacije energetskih sanacij uspešno oddajamo že od leta 2013. 
Kontaktirajte nas preko elektronske pošte na info@jhp.si ali pa nas pokličite na 01 72 44 606, saj se veselimo vaših novih idej, projektov in izzivov, ki jih bomo poskušali izpeljati v uspešno zaključene projekte v vaše in naše zadovoljstvo.
Smo izkušeno strokovno svetovalno podjetje, ki se ukvarja s tremi ključnimi področji:

  • pravo (javna naročila, javno-zasebna partnerstva, revizije postopkov javnih naročil, nadzor nad izvajanjem pogodb, revizije projektov),
  • ekonomija (črpanje finančnih sredstev - prijava na razpise, priprava investicijskih dokumentacij in poslovnih načrtov, priprava strateških in programskih dokumentov, finančno in administrativno vodenje projektov),
  • IT (elektronsko javno naročanje - aplikacija za dokumentiranje in izvajanje javnih naročil eJN, povezava: http://www.ejn.si).

Od leta 2008, od kar smo na trgu, smo uspešno izvedli že preko 800 projektov za naše naročnike iz javnega in privatnega sektorja. Ključna konkurenčna prednost podjetja JHP projektne rešitve d.o.o. je, da znamo s pomočjo integracije različnih področij nuditi oz. zagotoviti stranki/naročniku boljše storitve.

 

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu