Menu

POVABILI POSREDNIŠKIM ORGANOM K ODDAJI VLOGE PRIJAVITELJA ZA POSREDOVANJE PREDLOGA OPERACIJE ENERGETSKE PRENOVE STAVB OŽJEGA IN ŠIRŠEGA JAVNEGA SEKTORJA V LETIH 2019, 2020 IN 2021

Dne 27. 2. 2018 sta bila na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo objavljena Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021 in Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021, sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Prijavljene operacije lahko vsebujejo predlog energetske sanacije ene stavbe ali več stavb, ki ustrezajo predmetu povabila in morajo biti skladne z opredelitvami iz sledečih dokumentov:

 • Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in njena dopolnitev (Vlada RS),
 • Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
 • Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove javnih stavb (MZI),
 • Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
 • Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (MZI) in
 • Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (MZI in MK).

Upravičeni prijavitelji po teh povabilih so osebe ožjega javnega sektorja in širšega javnega sektorja, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija. 
Povabili bosta odprti do najkasneje do 25.11.2019. V kolikor bodo sredstva porabljena pred navedenim datumom, bo na spletnih straneh ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev. Roki za prijavo na povabili so sledeči:

 • 1. rok 18.3.2019;
 • 2. rok 20.5.2019;
 • 3. rok 23.9.2019;
 • 4. in skrajni rok je 25.11.2019.

Za Povabilo k oddaji vlog za ožji javni sektor je na voljo 7,65 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, za Povabilo k oddaji vlog za širši javni sektor pa je na voljo 14,12 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike. Sredstva bodo na razpolago za črpanje v letih 2019 – 2021. Tako je za energetske sanacije ožjega in širšega javnega sektorja na voljo kar 21,77 mio EUR. 
Vloge lahko oddajo le posredniški organi, ki z oddajo potrjujejo, da so vlogo prijavitelja pregledali in da se z njo strinjajo. 
Za uspešno oddajo prijave potrebujete

 1. pripravljen Razširjen energetski pregled (REP), ki ne sme biti starejši od petih let,
 2. preizkus možnosti izvedbe JZP,
 3. pripravljeno projektno dokumentacijo,
 4. pripravljeno investicijsko dokumentacijo. 

V kolikor že imate pripravljen del zgoraj navedene dokumentacije vas vabimo, da nas čimprej kontaktirate in skupaj preverimo možnosti oddaje na roku 18.3.2019. 
V kolikor pa še nimate pripravljene dokumentacije pa vas vabimo, da se obrnete na nas in vam pomagamo s pripravo celotne potrebne dokumentacije in pripeljemo projekt do uspešne oddaje vloge.

Kje vam JHP d.o.o. lahko pomaga pri pripravi vloge
Ekipa strokovnjakov JHP d.o.o. vam nudi celovito pomoč pri pripravi celotne dokumentacije in izvedbe celotne prijave operacije. Prijave za operacije energetskih sanacij uspešno oddajamo že od leta 2013. 
Kontaktirajte nas preko elektronske pošte na info@jhp.si ali pa nas pokličite na 01 72 44 606, saj se veselimo vaših novih idej, projektov in izzivov, ki jih bomo poskušali izpeljati v uspešno zaključene projekte v vaše in naše zadovoljstvo.
Smo izkušeno strokovno svetovalno podjetje, ki se ukvarja s tremi ključnimi področji:

 • pravo (javna naročila, javno-zasebna partnerstva, revizije postopkov javnih naročil, nadzor nad izvajanjem pogodb, revizije projektov),
 • ekonomija (črpanje finančnih sredstev - prijava na razpise, priprava investicijskih dokumentacij in poslovnih načrtov, priprava strateških in programskih dokumentov, finančno in administrativno vodenje projektov),
 • IT (elektronsko javno naročanje - aplikacija za dokumentiranje in izvajanje javnih naročil eJN, povezava: http://www.ejn.si).

Od leta 2008, od kar smo na trgu, smo uspešno izvedli že preko 800 projektov za naše naročnike iz javnega in privatnega sektorja. Ključna konkurenčna prednost podjetja JHP projektne rešitve d.o.o. je, da znamo s pomočjo integracije različnih področij nuditi oz. zagotoviti stranki/naročniku boljše storitve.

Več o javnem povabilu

Višina sofinanciranja
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40% upravičenih stroškov operacije, razen v primeru, ko izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja. V kolikor operacija ustvarja prihodke samo na račun prihrankov pri obratovalnih stroških, ki izhajajo iz izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost, izračun finančne vrzeli ni potreben, saj se v tem primeru privzame, da znaša finančna vrzel 100%. Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046, Uredbo EU 1303/2013 in Uredbo EU 480/2014 ter dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020« z upoštevanjem 15 letnega referenčnega obdobja operacije in ob upoštevanju 4 % finančne diskontne stopnje.
Sredstva lastne udeležbe v višini 60% ali več upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov in morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec oziroma, v primeru javno-zasebnega partnerstva, upravičenec skupaj z zasebnim parterjem. Davek na dodano vrednost je neupravičen strošek.

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki bodo upravičeni do 40% sofinanciranja so:

 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški izdelave projektne, investicijske in ostale dokumentacije, strokovni nadzor, izdelava REP, ipd…) v višini največ 12% celotnih upravičenih stroškov operacije brez DDV,
 • Gradnja in nakup opreme,
 • Stroški informiranja in komuniciranja (stroški za komuniciranje z javnostjo, gradiva za spletne strani, zloženke, medijske objave, stroški izvedbe konferenc, ipd…),
 • Stroški zaposlenih. 

Neupravičeni stroški so:

 • Davek na dodano vrednost, razen DDV za ukrepe, ki jih bo v okviru operacije, ki se bo izvedla kot JZP izvedel zasebni partner, kjer DDV ne predstavlja stroška operacije,
 • Nepredvidena in dodatna dela,
 • Davek na promet z nepremičninami,
 • Nakup rabljene opreme,
 • Notarski in odvetniški stroški. 

Neupravičene stroške operacije zagotavlja prijavitelj oziroma upravičenec iz lastnih sredstev. Neupravičeni so tudi ostali stroški, ki niso posebej navedeni oziroma jih ni možno smiselno umestiti pod upravičene stroške. 
V primeru (so)lastništva morajo (so)lastniki stavbe/stavb skleniti sporazum o sofinanciranju in o vodenju operacije, ki opredeljuje ureditev medsebojnih razmerij med (so)lastniki, način sofinanciranja operacije in v okviru katerega je občina s strani preostalih (so)lastnikov imenovana za vlagatelja, prejemnika sredstev in nosilca izvedbe investicije.
Povezava do javnih povabil:
http://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/povabilo-posredniskim-organom-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operaci-4164/
http://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/povabilo-posredniskim-organom-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operaci-4163/

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu