Menu

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019

Obveščamo vas, da je bil dne 31. 3. 2017 na  Ministrstvu za infrastrukturo objavljeno Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 23. 10. 2017.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 21. 4. 2017, drugi rok je 19. 6. 2017, tretji rok je 21. 8. 2017 in skrajni rok je 16. 10. 2017. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Predmet povabila

Predmet povabila je zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«.

Razpoložljiva sredstva

Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, znotraj katere se izbira operacije, ki so primerne za izvedbo z sredstvi evropske kohezijske politike po tem povabilu, znaša okvirno 14.117.647 EUR (12.000.000 EUR iz sredstev Kohezijskega sklada in 2.117.647 EUR slovenske udeležbe kohezijske politike) in bo na razpolago za črpanje v letih 2017, 2018 in 2019.

Višina sofinanciranja

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen v kolikor izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno z Uredbo EU 1303/2013, Uredbo EU 480/2014 in dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014 - 2020« z upoštevanjem 15 letnega referenčnega obdobja operacije in ob upoštevanju 4 % finančne diskontne stopnje.

Sredstva lastne udeležbe v višini 60 % ali več upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov in morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec oziroma, v primeru JZP, upravičenec skupaj z zasebnikom. Davek na dodano vrednost (DDV) je neupravičen strošek.

Upravičeni nameni in upravičeni stroški

Upravičeni nameni, upravičeni stroški in izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI). Nameni, stroški in izdatki, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni do sofinanciranja s sredstvi evropske kohezijske politike.

Obdobje upravičenosti

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov za operacije, ki bodo s strani organa upravljanja prejele odločitev o podpori, je, v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, od 1. 1. 2014 dalje za vse upravičene stroške v skladu s Priročnikom upravičenih stroškov, razen del navedenih v poglavju 3.2, do zaključka obdobja upravičenosti, ki je določeno na 30. 9. 2019. V primerih, ko se operacija začne izvajati pred oddajo vloge, se bo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju izvedlo preverjanje upoštevanja veljavne zakonodaje, v skladu z Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

Stroški in izdatki za dela, navedena v poglavju 3.2 Priročnika upravičenih stroškov, so upravičeni od objave predmetnega povabila dalje do zaključka obdobja upravičenosti stroškov, ki je določeno na 30. 9. 2019.

Operacije, ki so pred izdajo odločitve o podpori že zaključene, niso upravičene do sofinanciranja.

Upravičenec mora zagotoviti, da bo posamezna operacija zaključena najkasneje 30. 9. 2019, ko posredniški organ prejme zadnji zahtevek za izplačilo. Do navedenega datuma mora biti operacija fizično in finančno končana, kar pomeni, da morajo biti opravljene vse predvidene aktivnosti in izvršena vsa plačila.

Upravičenci

Do sofinanciranja po tem povabilu so upravičene osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, oziroma zanje pristojno resorno ministrstvo.

V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stavbe, ki je/so v (so)lasti osebe širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je država, in/ali oseb ožjega in/ali širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, so upravičenci po tem povabilu lahko tudi osebe ožjega ali širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država. V tem primeru morajo (so)lastniki stavbe/stavb skleniti sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, ki opredeljuje način sofinanciranja operacije in v okviru katerega je oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je država, s strani preostalih (so)lastnikov imenovana za nosilca vloge (prijavitelja), prejemnika sredstev in nosilca izvedbe investicije.

V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stavbe, ki je/so v (so)lasti osebe širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je država, in/ali oseb ožjega in/ali širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, ter osebe zasebnega prava, je operacija lahko predmet sofinanciranja zgolj v primeru, da oseba zasebnega prava zagotovi celoto sredstev za izvedbo dela operacije, ki se nanaša na njen (so)lastniški delež. Del operacije, ki se nanaša na osebo zasebnega prava, ni predmet sofinanciranja tega povabila. V tem primeru morajo (so)lastniki stavbe/stavb skleniti sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, ki opredeljuje način sofinanciranja operacije in v okviru katerega je oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je država, s strani preostalih (so)lastnikov imenovana za nosilca vloge, prejemnika sredstev in nosilca izvedbe investicije.

Povezava do povabila: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1121/

 

Kje vam JHP d.o.o. lahko pomaga pri pripravi vloge

Ekipa strokovnjakov JHP d.o.o. vam nudi celovito pomoč pri izdelavi Ocene možnosti javno-zasebnega partnerstva in Izdelavi investicijske dokumentacije.

Kontaktirajte nas preko elektronske pošte na info@jhp.si ali pa nas pokličite na 01 72 44 606, saj se veselimo vaših novih idej, projektov in izzivov, ki jih bomo poskušali izpeljati v uspešno zaključene projekte v vaše in naše zadovoljstvo.

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu