Menu

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018

Obveščamo vas, da je bil dne 24. 3. 2017 na  Ministrstvu za infrastrukturo objavljen Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 16. 10. 2017.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 18. 4. 2017, drugi rok je 15. 5. 2017, tretji rok je 12. 6. 2017, četrti rok je 18. 9. 2017 in skrajni rok je 16. 10. 2017.

Predmet javnega razpisa
Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.
 
»Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo. Operacija prispeva k ciljem povezane prednostne naloge ali prednostnih nalog, na katere se nanaša; v okviru finančnih instrumentov operacijo sestavljajo finančni prispevki programa k finančnim instrumentom in nadaljnja finančna podpora navedenih finančnih instrumentov. V primeru uporabe postopka javno-zasebnega partnerstva se v okvir operacije štejejo vse stavbe in ukrepi, ki so predmet pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem.
 
»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.
 
Razpoložljiva sredstva
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2017 in 2018, znaša 17.647.059 EUR (od tega 15.000.000 EUR sredstev EU in 2.647.059 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike).
 
Višina sofinanciranja
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.
 
Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno z Uredbo EU 1303/2013 in Uredbo EU 480/2014 ter dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020« z upoštevanjem 15-letnega referenčnega obdobja operacije in ob upoštevanju 4 % finančne diskontne stopnje.
 
Sredstva lastne udeležbe v višini 60 % ali več upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov in morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec oziroma, v primeru JZP, upravičenec skupaj z zasebnim parterjem.
 
Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni nameni, upravičeni stroški (vrste, dovoljene vrednosti, itd) ter izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), ki je sestavni del in priloga predmetne razpisne dokumentacije.
Upravičeni stroški so:
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev v skupni višini največ 12% celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV);
  • stroški gradnje in nakupa opreme , kot so opredeljeni v poglavju 3.2 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI);
  • stroški informiranja in komuniciranja, kot so opredeljeni v poglavju 3.3 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI) v skupni višini največ 1 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV);
  • stroški plač, kot so za upravičence opredeljeni v poglavju 3.4.1 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), v skupni višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV), in za zasebne partnerje v primeru  JZP v poglavju 3.4.2 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).
 
Obdobje upravičenosti
Obdobje upravičenosti stroškov je za vse upravičene stroške operacije v skladu s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), razen za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika), od izdaje sklepa o izboru do 30. 9. 2018. Za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika) je obdobje upravičenosti od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2018.
 
Obdobje upravičenosti izdatkov je za vse izdatke, vezane na upravičene stroške operacije v skladu s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), razen za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika), od izdaje sklepa o izboru do 31. 12. 2018. Za izdatke, vezane na stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika) je obdobje upravičenosti od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.
 
Operacije, ki so že zaključene pred izdajo sklepa o sofinanciranju operacije, niso upravičene do sofinanciranja.
 
Predviden datum črpanja sredstev podeljenih po tem javnem razpisu je v drugi polovici leta 2017, konec črpanja sredstev pa v drugi polovici leta 2018.
 
Vlagatelj in upravičenci
»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.
 
V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stavbe, ki je/so v (so)lasti občine ali osebe širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je občina in/ali osebe ožjega ali/ali širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, predstavljajo upravičene stroške stroški, ki so vezani na celotno stavbo/e. V tem primeru morajo (so)lastniki stavbe/stavb skleniti sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, ki opredeljuje način sofinanciranja operacije in v okviru katerega je občina s strani preostalih (so)lastnikov imenovana za vlagatelja, prejemnika sredstev in nosilca izvedbe investicije.
 
V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stavbe, ki je/so v (so)lasti osebe širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je občina in/ali osebe ožjega ali/ali širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država ter osebe zasebnega prave, je operacija lahko predmet sofinanciranja zgolj v primeru, da oseba zasebnega prava zagotovi celoto sredstev za izvedbo dela operacije, ki se nanaša na njen (so)lastniški delež. Predmetni del ni predmet sofinanciranja, zaradi česar oseba zasebnega prava ni upravičenec v skladu s tem razpisom. V tem primeru morajo (so)lastniki stavbe/stavb skleniti sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, ki opredeljuje način sofinanciranja operacije in v okviru katerega je občina s strani preostalih (so)lastnikov imenovana za vlagatelja, prejemnika sredstev in nosilca izvedbe investicije.
 
 
Kje vam JHP d.o.o. lahko pomaga pri pripravi vloge
Ekipa strokovnjakov JHP d.o.o. vam nudi celovito pomoč pri izdelavi Ocene možnosti javno-zasebnega partnerstva in Izdelavi investicijske dokumentacije.
 
Kontaktirajte nas preko elektronske pošte na info@jhp.si ali pa nas pokličite na 01 72 44 606, saj se veselimo vaših novih idej, projektov in izzivov, ki jih bomo poskušali izpeljati v uspešno zaključene projekte v vaše in naše zadovoljstvo.
 
Poleg predmetnih programov podrobno spremljamo tudi druge aktivnosti in informacije glede priprave in izvajanja strateških in programskih dokumentov ter druge uporabne vire glede finančnih priložnosti, ki so/bodo osnova za objavo javnih razpisov/pozivov ter za pridobitev dopolnilnega financiranja projektov na območju Republike Slovenije v obdobju do leta 2020.
 
 
Smo izkušeno strokovno svetovalno podjetje, ki se ukvarja s tremi ključnimi področji:
  • pravo (javna naročila, javno-zasebna partnerstva, revizije postopkov javnih naročil, nadzor nad izvajanjem pogodb, revizije projektov),
  • ekonomija (črpanje finančnih sredstev - prijava na razpise, priprava investicijskih dokumentacij in poslovnih načrtov, priprava strateških in programskih dokumentov, finančno in administrativno vodenje projektov),
  • IT (elektronsko javno naročanje - aplikacija za dokumentiranje in izvajanje javnih naročil eJN, povezava:  http://www.ejn.si/sl/).
 
Od leta 2008, od kar smo na trgu, smo uspešno izvedli že preko 700 projektov za naše naročnike iz javnega in privatnega sektorja. Ključna konkurenčna prednost podjetja JHP projektne rešitve d.o.o. je, da znamo s pomočjo integracije različnih področij nuditi oz. zagotoviti stranki/naročniku boljše storitve.
 
 
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu