Menu

Energetska prenova stavb v lasti in rabi občin

Obveščamo vas, da je bilo 2.9.2016 na Ministrstvu za infrastrukturo objavljeno Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb (so)lasti in rabi občin.

Prvi rok za predložitev prijavnih vlog je do 12. 12. 2016.

 

Predmet povabila

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

»Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo. Operacija prispeva k ciljem povezane prednostne naloge ali prednostnih nalog, na katere se nanaša; v okviru finančnih instrumentov operacijo sestavljajo finančni prispevki programa k finančnim instrumentom in nadaljnja finančna podpora navedenih finančnih instrumentov. V primeru uporabe postopka javnozasebnega partnerstva se v okvir operacije štejejo vse stavbe in ukrepi, ki so predmet pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem.

»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

 

Upravičenci

Upravičenec po tem povabilu je lahko občina.

 

Ocena prihrankov in širših koristi

  • Ekonomske koristi (prihranki energije, dodatne naložbe, delovna mesta, BDP, R&D, javnofinančne koristi...)
  • Družbene koristi (vpliv na zdravje, večja produktivnost…)
  • Okoljske koristi (zmanjšanje emisije toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaženosti zraka…)

 

Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2017 in 2018, znaša 10.588.235 EUR (od tega 9.000.000 EUR sredstev EU in 1.588.235 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike).

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

 

Obdobje upravičenosti stroškov / izdatkov

Obdobje upravičenosti stroškov je za vse upravičene stroške operacije v skladu s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), razen za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika), od izdaje sklepa o izboru do 30.09.2018. Za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika) je obdobje upravičenosti od 01.01.2014 do 30.09.2018.

Obdobje upravičenosti izdatkov je za vse izdatke, vezane na upravičene stroške operacije v skladu s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), razen za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika), od izdaje sklepa o izboru do 31.12.2018. Za izdatke, vezane na stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika) je obdobje upravičenosti od 01.01.2014 do 31.12.2018.

Operacije, ki so že zaključene pred izdajo sklepa o sofinanciranju operacije, niso upravičene do sofinanciranja.

Predviden datum črpanja sredstev podeljenih po tem javnem razpisu je v prvi polovici leta 2017, konec črpanja sredstev pa v drugi polovici leta 2018.

 

Kje vam JHP d.o.o. lahko pomaga pri pripravi vloge

Ekipa strokovnjakov JHP d.o.o. vam nudi celovito pomoč pri izdelavi Ocene možnosti javno-zasebnega partnerstva, Izdelavi investicijske dokumentacije, izdelave celotne vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev ter vodenje celotnega postopka javnega naročanja pri izboru izvajalca.

Kontaktirajte nas preko elektronske pošte na info@jhp.si ali pa nas pokličite na 01 72 44 606, saj se veselimo vaših novih idej, projektov in izzivov, ki jih bomo poskušali izpeljati v uspešno zaključene projekte v vaše in naše zadovoljstvo.

Poleg predmetnih programov podrobno spremljamo tudi druge aktivnosti in informacije glede priprave in izvajanja strateških in programskih dokumentov ter druge uporabne vire glede finančnih priložnosti, ki so/bodo osnova za objavo javnih razpisov/pozivov ter za pridobitev dopolnilnega financiranja projektov na območju Republike Slovenije v obdobju do leta 2020.

Smo izkušeno strokovno svetovalno podjetje, ki se ukvarja s tremi ključnimi področji:

  • pravo (javna naročila, javno-zasebna partnerstva, revizije postopkov javnih naročil, nadzor nad izvajanjem pogodb, revizije projektov),
  • ekonomija (črpanje finančnih sredstev - prijava na razpise, priprava investicijskih dokumentacij in poslovnih načrtov, priprava strateških in programskih dokumentov, finančno in administrativno vodenje projektov),
  • IT (elektronsko javno naročanje - aplikacija za dokumentiranje in izvajanje javnih naročil eJN, povezava: www.ejn.si).

Od leta 2008, od kar smo na trgu, smo uspešno izvedli že preko 700 projektov za naše naročnike iz javnega in privatnega sektorja. Ključna konkurenčna prednost podjetja JHP projektne rešitve d.o.o. je, da znamo s pomočjo integracije različnih področij nuditi oz. zagotoviti stranki/naročniku boljše storitve.

Za več informacij o našem podjetju in uspešnem preteklem delu nas prosimo kontaktirajte preko naših kontaktnih možnosti in z veseljem se vam bomo dodatno predstavili.

Podrobna vsebina se nahaja tukaj

 

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu