Menu

Energetska prenova stavb v lasti oseb ožjega in širšega javnega sektorja

Obveščamo vas, da je bilo na Ministrstvu za infrastrukturo objavljeno Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb ožjega in širšega javnega sektorja v lasti države.

Drugi rok za predložitev prijavnih vlog je do 21. 11. 2016

 

Predmet povabila

Predmet povabila je zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu povabila.

 

Upravičenci

Upravičenec po tem povabilu je lahko oseba ožjega (ministrstva, organi v njihovi sestavi, upravne enote, vladne službe, pravosodni organi in drugi državni organi) in širšega (javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi, javne agencije in ustanove, katerih ustanovitelj je država, ter javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi, javne agencije in ustanove, katerih ustanovitelj je občina) javnega sektorja.

 

Ocena prihrankov in širših koristi

  • Ekonomske koristi (prihranki energije, dodatne naložbe, delovna mesta, BDP, R&D, javnofinančne koristi...)
  • Družbene koristi (vpliv na zdravje, večja produktivnost…)
  • Okoljske koristi (zmanjšanje emisije toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaženosti zraka…)

 

Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja

Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, znotraj katere se izbira operacije, ki so primerne za izvedbo z sredstvi evropske kohezijske politike po tem povabilu, znaša okvirno:

  • za ožji javni sektor 4.555.882,35 EUR (3.872.500,00 EUR iz sredstev Kohezijskega sklada in 683.382,35 EUR slovenske udeležbe kohezijske politike) in bo na razpolago za črpanje v letih 2016, 2017 in 2018;
  • za širši javni sektor 9.935.294,12 EUR (8.445.000,00 EUR iz sredstev Kohezijskega sklada in 1.490.294,12 EUR slovenske udeležbe kohezijske politike) in bo na razpolago za črpanje v letih 2016, 2017 in 2018.

 

Obdobje upravičenosti stroškov / izdatkov

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov za operacije, ki bodo s strani organa upravljanja prejele odločitev o podpori, je v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014 – 2020 od 1. 1. 2014 dalje za vse upravičene stroške v skladu s Priročnikom upravičenih stroškov, razen del navedenih v poglavju 3.2, do zaključka obdobja upravičenosti, ki je določeno na 30. 9. 2018.

Operacije, ki so že zaključene pred izdajo odločitve o podpori, niso upravičene do sofinanciranja.

Upravičenec mora zagotoviti, da bo posamezna operacija zaključena najkasneje 30. 9. 2018, ko posredniški organ prejme zadnji zahtevek za izplačilo. Do navedenega datuma mora biti operacija fizično in finančno končana, kar pomeni, da morajo biti opravljene vse predvidene aktivnosti ter izvršena vsa plačila.

 

Kje vam JHP d.o.o. lahko pomaga pri pripravi vloge

Ekipa strokovnjakov JHP d.o.o. vam nudi celovito pomoč pri izdelavi Ocene možnosti javno-zasebnega partnerstva, Izdelavi investicijske dokumentacije, izdelave celotne vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev ter vodenje celotnega postopka javnega naročanja pri izboru izvajalca.

Kontaktirajte nas preko elektronske pošte na info@jhp.si ali pa nas pokličite na 01 72 44 606, saj se veselimo vaših novih idej, projektov in izzivov, ki jih bomo poskušali izpeljati v uspešno zaključene projekte v vaše in naše zadovoljstvo.

Poleg predmetnih programov podrobno spremljamo tudi druge aktivnosti in informacije glede priprave in izvajanja strateških in programskih dokumentov ter druge uporabne vire glede finančnih priložnosti, ki so/bodo osnova za objavo javnih razpisov/pozivov ter za pridobitev dopolnilnega financiranja projektov na območju Republike Slovenije v obdobju do leta 2020.

Smo izkušeno strokovno svetovalno podjetje, ki se ukvarja s tremi ključnimi področji:

  • pravo (javna naročila, javno-zasebna partnerstva, revizije postopkov javnih naročil, nadzor nad izvajanjem pogodb, revizije projektov),
  • ekonomija (črpanje finančnih sredstev - prijava na razpise, priprava investicijskih dokumentacij in poslovnih načrtov, priprava strateških in programskih dokumentov, finančno in administrativno vodenje projektov),
  • IT (elektronsko javno naročanje - aplikacija za dokumentiranje in izvajanje javnih naročil eJN, povezava: www.ejn.si).

Od leta 2008, od kar smo na trgu, smo uspešno izvedli že preko 700 projektov za naše naročnike iz javnega in privatnega sektorja. Ključna konkurenčna prednost podjetja JHP projektne rešitve d.o.o. je, da znamo s pomočjo integracije različnih področij nuditi oz. zagotoviti stranki/naročniku boljše storitve.

Za več informacij o našem podjetju in uspešnem preteklem delu nas prosimo kontaktirajte preko naših kontaktnih možnosti in z veseljem se vam bomo dodatno predstavili.

Podrobna vsebina za ožji javni sektor 

Podrobna vsebina za širši javni sektor

 

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu